Uchwała Nr 25/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechnia

Ziemia Wałbrzyska maleHerb Powiatu walbrzyskiego II male

 

Uchwała Nr 25/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku.
§ 1
1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:
a) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
b) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
c) upowszechnianie sportu szkolnego,
d) organizacja imprez, zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej,
e) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej.
§ 2
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 36 400 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych)
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
§ 3
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
1) sporządzić w języku polskim,
2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde
zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
4. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
3) inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
5. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
6. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
7. Za błąd formalny uznaje się:
1) złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
2) złożenie oferty po terminie,
3) złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
4) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
5) złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
8. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
9. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
10. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
11. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
12. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
13. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
14. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych.
§ 4
1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
1) zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego lub na rzecz jego mieszkańców,
2) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
3. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Termin realizacji zadania: minimalnie od 02 marca 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
6. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 07 kwietnia do 15 grudnia 2020 r.
7. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 02 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
8. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
9. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
10. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
12. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
13. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
14. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
§ 5
Termin składania ofert ustala się na 28.02.2020 roku.
§ 6
1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 07 kwietnia 2020 roku.
6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1) liczba uczestników zadania,
2) zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
3) udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
4) cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
5) kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
6) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
7) wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
8) zasoby rzeczowe,
9) deklarowany wkład osobowy,
10) współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
11) doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
8. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
9. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
11. Warunkiem podpisania umowy jest:
1) posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
§ 7
1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł
2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł
3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:
Adres e-mail:
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).
4. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym realizowane było zadanie publiczne.
6. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500