Mapa aktywności organizacji

Ewidencja stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zawartość, cel prowadzenia rejestru/ewidencji
Ewidencja stowarzyszeń, fundacji podlegających rejestracji w KRS-ie, dla których Starosta Wałbrzyski jest organem nadzorującym.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz 713) 

 

Wykaz stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wykaz fundacji rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z POWIATEM WAŁBRZYSKIM

Głównym celem stworzenia mapy jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o organizacjach pozarządowych. Mapa stanowi również bazę informacji o tych organizacjach i może być źródłem wiedzy o nich dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.

Organizacje pozarządowe W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, oświatą, sportem, turystyką, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką. Zadania Powiatu Wałbrzyskiego w ramach których może być prowadzona współpraca z organizacjami pozarządowymi określa art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Mapa aktywności jest dla organizacji pozarządowych jedną z form promocji, jak również szansą zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu społeczeństwa, a także podjęcia współpracy z innymi organizacjami. Dlatego zachęcamy zainteresowanych do wypełnienia oraz uzupełnienia ankiet i przesłania na adres: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl, co pozwoli na uatrakcyjnienie i poszerzenie istniejącej mapy.

Niniejsza mapa aktywności stanowi wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem Wałbrzyskim, a także prezentuje rozmieszczenie tychże organizacji w poszczególnych gminach powiatu wałbrzyskiego. Dane, dzięki którym opracowano mapę uzyskano na podstawie Ankiet Informacyjnych Organizacji Pozarządowych.

Wykaz organizacji działających na terenie powiatu wałbrzyskiego, współpracujących ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu:

 1. Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne (więcej)
 2. Federacja Konsumentów – Oddział w Szczawnie – Zdroju (więcej)
 3. Fundacja „Azyl” (więcej)
 4. Fundacja „Carpie Diem (więcej)
 5. Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” (więcej)
 6. Fundacja Jesus Christ Security (więcej)
 7. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ (więcej)
 8. Fundacja Unia Dla Regionów Wiejskich (więcej)
 9. Klub Abstynenta „Nowe Życie” (więcej)
 10. Klub Sportowy Petanque „Jedlina” (więcej)
 11. Miejski Klub Sportowy w Szczawnie – Zdroju (więcej)
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie Gorcach (więcej)
 13. Polski Związek Niewidomych – Koło Głuszyca (więcej)
 14. Stowarzyszenie Kulturalne Chór Frankofonów (więcej)
 15. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Petanque Boguszów-Groce” (więcej)
 16. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice (więcej)
 17. Stowarzyszenie Miłośników Jedliny – Zdroju (więcej)
 18. Stowarzyszenie „Mogę Wszystko” (więcej)
 19. Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi „Ecoeurowieś” (więcej)
 20. Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie (więcej)
 21. Towarzystwo Rozwoju Sokołowska (więcej)
 22. Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” Czarny Bór (więcej)
 23. Uczniowski Klub Sportowy „Mniszek” (więcej)
 24. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej (więcej)
 25. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Sokołowsku (więcej)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500