SPORT 2020

Ziemia Wałbrzyska maleHerb Powiatu walbrzyskiego II male

 

Uchwała Nr 28/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu w 2020 roku.Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu w 2020 roku.

 

Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 1Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 2Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 3

 

 

 

Uchwała Nr 29/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: rozliczenia dotacji zadań służących rozwojowi sportu w 2019 r.Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: rozliczenia dotacji zadań służących rozwojowi sportu w 2019 r.

29 1

29 2

 

29 3

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu sportu

 • 1
 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu na rok 2020.
 2. Realizowane zadanie musi sprzyjać rozwojowi sportu w Powiecie Wałbrzyskim poprzez realizację co najmniej jednego z następujących celów publicznych określonych w § 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
  w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu:
 • poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • zwiększeniu dostępności mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego do działalności sportowej;
 • pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wałbrzyskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
 1. Warunki otrzymania dotacji, jej przeznaczenie określa uchwała nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wniosek należy:
 • sporządzić w języku polskim;
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sport 2020” w Biurze Obsługi
  i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.
 1. W złożonym wniosku wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych własnych, lub środków finansowych z innych źródeł lub wpłat i opłat adresatów

w wysokości minimum 5% od wartości wnioskowanej dotacji.

 1. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 4
  1. Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać się w terminach: minimalnie od 01.02.2020 r., maksymalnie do 15.12.2020 r.
  2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
  4. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą podmioty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków
   i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 r..

 • 6
 1. Przedłożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 2. Decyzję o wyborze wniosków do dofinansowania z zakresu sportu z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 02.03.2020 roku.
 1. Przy wyborze projektów do dofinansowania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
  w 2019 roku, pod uwagę będą brane kryteria określone w § 7 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Z podmiotami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w uchwale nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
 5. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

do pobrania- WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu (doc.)

do pobrania- SPRAWOZDANIE z wykonania zadania w zakresie sportuNIE z wykonania zadania w zakresie sportu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu w zakresie sportu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,w którym realizowane było zadanie publiczne.
 3. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium spełniał poniższe kryteria:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia

kultury fizycznej mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego;

2) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki

sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:

a) zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Uniwersjady,

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub

b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,

lub

c) został objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,

Mistrzostw Świata czy Europy opracowanym przez właściwy polski związek sportowy

i zobowiązał się do jego realizacji i udziału w tych zawodach, lub

d) jest członkiem kadry narodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić mające siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego: kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej.

Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego

1) Najlepszy Młody Sportowiec – junior,

2) Najlepszy Sportowiec – senior

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,

4) Najlepszy Trener,

5) Najlepszy Działacz Sportowy.

Wniosek o przyznanie nagrody, składa klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej które posiada swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500