Statut powiatu

UCHWAŁA NR IV/3/15 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Wałbrzyskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Tracą moc uchwały: – nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego. – nr XIII/75/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/15/ /13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Treść uchwały (PDF)

Zmiany uchwały (2016)

Zmiany uchwały (2017)

 

Zmiana uchwały (2018)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500