Zapytanie ofertowe - Utwardzanie poboczy przy drogach powiatowych

Data opublikowania: .

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych

bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)).

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie remontów poboczy polegających na ich wybrukowaniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego wraz z wywozem urobku. Szerokość wykonania remontu poboczy wynosi od 0,5 m do 1,0 m.
2) Szacunkowa ilość robót wynosi – 625 m2.
3) W ramach zawartej umowy Zamawiający ma prawo zlecenia innej ilości robót niż ilość szacunkowa, o której mowa w pkt 2, przy czym maksymalna łączna wartość zleconych przez Zamawiającego robót w okresie umownym - maksymalna wartość umowy wyniesie 123.000,00 zł brutto.
4) Zakres robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych SST D- 05.03.01.
5) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową zawartą na czas określony do dnia 15 grudnia 2020 r.
6) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb i w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. Każde zadanie zlecone przez Zamawiającego realizowane będzie zgodnie z protokołem typowania robót z zastosowaniem ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu – Punkt kancelaryjny– pok. nr 21 w terminie do dnia 28 września 2020 r. do godz. 15.30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 września 2020 r. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o zapytaniu oraz wykaz dokumentów (formularz oferty, projekt umowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) do pobrania TUTAJ

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500